• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Duathlon na Wydmach 2016, edycja jesienna

Duathlon na Wydmach to wyjątkowa impreza sportowa, która odbędzie się w sobotę 5 listopada na przepięknych terenach w okolicy Łeby. Trasa wyścigu rowerowego będzie prowadziła terenami leśnymi wzdłuż jeziora Sarbsko, natomiast trasa biegowa będzie obejmowała głównie tereny Wybrzeża Bałtyckiego. Dodatkową imprezą organizowaną równolegle jest Maraton MTB: na trasie Mini i Mega, którego trasa poprowadzona zostanie po tym samym odcinku rowerowym co Duathlon. Duathlon na Wydmach i Maraton MTB to świetna okazja do spędzenia rodzinnego weekendu w Łebie.

Regulamin uczestnictwa:

1. Cel zawodów:

- popularyzacja kolarstwa, biegania i turystyki rowerowej,
- promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych,
- zachęcanie do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- integracja miłośników jazdy na rowerze oraz biegani,
- połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem

2. Termin i miejsce imprezy:

Termin: sobota, 5 listopada 2016 r.
Miejsce: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17

3. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

a) Zapisze się na imprezę wypełniając formularz elektroniczny

lub dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.

b) Dokona opłaty startowej (preferowane opłaty poprzez przelew internetowy).
Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
c) Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.

Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady itp). Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia Duathlonu na Wydmach w Łebie organizowanej przez Zdrowotel Łeba. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Zdrowotel Łeba, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Prawo do startu w duathlonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 16 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Każdy uczestnik Duathlonu na Wydmach jest zobowiązany do jazdy na rowerze w kasku kolarskim.

Nieposiadanie kasku w czasie jazdy będzie karane dyskwalifikacją.

4. Świadczenia dla zawodników:

Uczestnicy "Duathlonu na Wydmach" w ramach wpisowego otrzymują:
- medal pamiątkowy
- numer startowy z chipem
- prawo do korzystania z bufetów na trasie (napoje, owoce, słodycze, itp.)
- obiad składający się z dwóch dań po zawodach
- pomiar czasu
- oznaczone trasy
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze
- ubezpieczenie NNW na czas trwania maratonu
- nagrody finansowe, rzeczowe i puchary dla najlepszych

5. Program zawodów:

08.00 - 10.00 - zapisy, odbiór pakietów startowych
10.15 - otwarcie sektora startowego Maratonu MTB
10.35 - start Maratonu MTB (oba dystanse razem)
10.40 - otwarcie strefy zmian Duathlonu
10.45 - otwarcie sektora startowego Duathlonu
11.00 - start Duathlonu
15.00 - 16.00 - dekoracje Duathlonu / Maratonu MTB, Tombola
Program imprezy może ulec zmianie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki zawodów sportowych.

6. Dystans:

Duathlon na wydmach będzie rozgrywany na dystansie:
-Rower : ok. 24 km
-Bieg: ok. 11 km

7. Trasa:

-Zawody przeprowadzane są po wyznaczonych trasach.
-Trasa biegowa i rowerowa będą oznaczone za pomocą tabliczek kierunkowych i taśm foliowych.
-Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować zawodników i narażać ich na ryzyko zbłądzenia i utraty zdrowia.
-Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników medycznych. W przypadku wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestników zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
-Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora - +48 691 173 698, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
-Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
-Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt żywieniowy.
-Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
-Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie nie wolno używać szklanych pojemników.
-Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem. Zabrania się chodzenia po wydmach.
-Należy zachować szczególną uwagę w miejscach przejścia przez siedliska zwierząt i miejsca gdzie mogą występować ptaki.
-Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
-Zawodnicy nie mogą jechać na rowerze w strefie zmian.
-Zabrania się korzystania z rowerów elektrycznych i innych z jakimkolwiek wspomaganiem zewnętrznym.

8. Zasady fair-play:

-Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
-Zawodnik musi zachować szczególną uwagę gdy trasa jest trudna technicznie.
-Uczestnicy muszą się liczyć z przerwaniem jazdy w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
-Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
-Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy lub biegu.
-Ruch drogowy Duathlon będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. Kategorie wiekowe:

-Open (bez podziału na płeć)

-Mężczyźni:

+Kategoria M 1 - mężczyźni do 25 lat (rok ur. 1990 i młodsi)
+Kategoria M 2 - mężczyźni od 26 do 38 lat
+Kategoria M 3 - mężczyźni od 39 do 49 lat
+Kategoria M 4 - mężczyźni od 50 lat (rok ur. 1965 i starsi)

-Kobiety:

+Kategoria Elita - kobiety do 30 lat (rok ur. 1985 i młodsze)
+Kategoria Masters - kobiety od 31 lat (rok ur. 1984 i starsze)

10. Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe. Dodatkowo dla najlepszych w kategorii Open wręczane będą nagrody finansowe.

Szczegółowy regulamin na stronie organizatora

Organizator imprezy:

Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17 Łeba
WWW: Duathlon na Wydmach :
Kontakt w sprawie duathlonu:
-Tomasz Juchniewicz e-mail: tomasz.juchniewicz@go2.pl tel. + 48 503 385 401
-Mateusz Hanke e-mail: mateuszhanke@gmail.com tel. + 48 691 173 698

Przeczytaj także

Informacja o biletach

Opłaty startowe:

80 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach, pod warunkiem uiszczenia opłaty do 28 października 2016 r. (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora), zawodnik musi być zgłoszony do zawodów poprzez zapisy elektroniczne i dokonać opłaty startowej w formie przelewu na konto bankowe organizatora.

100 zł – koszt uczestnictwa w zawodach dla osób zgłoszonych po dniu 28 października 2016 r. Zawodnik może być zgłoszony poprzez zapisy elektroniczne lub dokonać rejestracji w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
W przypadku późniejszej niż 2 listopada płatności, wymagane jest okazanie w Biurze Zawodów dowodu wpłaty.
W dniach imprezy, czyli w od 3 do 5 listopada płatność za udział przyjmowana jest wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów


Opłaty należy uiścić na konto:

PT Mazowsze Sp. z o.o. (Zdrowotel Łeba)
PKO BP 57 1020 4649 0000 7802 0088 1821
z dopiskiem: Duathlon na Wydmach, imię i nazwisko.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty wpisowe zawierają stawkę VAT.
Faktury VAT za opłatę startową wystawiane będą po imprezie.

Opinie

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl