• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

IV Maraton MTB Kociewie Szlakiem (2 opinie)

W niedzielę, 8 maja 2016 wystartuje czwarta edycja Maratonu MTB pt. Kociewie Szlakiem. Kolarze będą ścigać się na nieco zmodyfikowanej w porównaniu z zeszłym rokiem pętli w okolicach jezior Zduńskiego, Szpęgawskiego oraz Żygowickiego. Dystanse do wyboru będą dwa - 37 i 74 km. Organizatorzy, przygotowują również małą, bezpieczną pętelkę, na której będą mogły przejechać się dzieciaki pod opieką rodziców.

Relacja z imprezy

Regulamin imprezy:

1. Organizatorzy maratonu:

- Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański
- Gmina Starogard Gdański - współorganizator

2. Cel imprezy:

-Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej.
-Promowanie regionalnych szlaków rowerowych i turystycznych Kociewia.
-Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez połączenie rywalizacji sportowej z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem.
-Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas maratonu.

3. Termin i miejsce:

-Niedziela, 8 maj 2016 - Leśniczówka Szpęgawsk k./Starogardu Gdańskiego

4. Warunki uczestnictwa:

Maraton MTB "Kociewie Szlakiem " jest imprezą otwartą, mogą w niej brać udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach. Uczestnikiem maratonu będzie mogła zostać osoba, która dokona rejestracji oraz opłaty startowej. Rejestracji można będzie dokonać w Biurze Zawodów w godzinach 8.00-10.30 w dniu zawodów, jak również za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 3 maja 2016 r.

Zapisz się wypełniając formularz elektroniczny
(formularz elektroniczny będzie aktywny do dnia 03.05.2016 r.)

-Każdy uczestnik maratonu na dystansie MINI lub MEGA otrzymuje świadczenie w postaci posiłku regeneracyjnego.
-Prawo do startu w maratonie mają osoby, które:
+ ukończyły 18 lat (wymagane przedstawienie dowodu tożsamości), w przedziale wiekowym 15-17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych , (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej www.gkstg.pl w zakładce Maraton MTB "Kociewie Szlakiem", stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu).
+dzieci poniżej15 lat startują pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
+dzieci do 12 lat włącznie startują tylko w Maratonie Rodzinnym razem z rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą opiekę na maratonie.
-Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
-Każdy zawodnik jest zobowiązany do startowania w sztywnych kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. Zawodnicy startują na rowerach MTB lub innych odpowiednich do jazdy w terenie leśnym.
-Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. -----Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora podczas odbioru chipu wraz z numerem startowym w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika.
-Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika zawodów z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

5. Program zawodów:

godz. 8.00 - 10.30 - zapisy w Biurze Zawodów
godz. 11.00 - start Maratonu MEGA
godz. 11.05 - start Maratonu MINI
godz. 11.10 - start Maratonu RODZINNEGO
godz. 12.10 - zakończenie Maratonu RODZINNEGO
godz. 13.00 - zamknięcie wjazdu na drugę pętlę (Maraton MEGA)
godz. 15.00 - zamknięcie pętli Maratonów MEGA/MINI
godz. 15.00 - rozpoczęcie dekoracji zwycięzców maratonu
godz. 16.00 - zakończenie imprezy

Program ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

6. Dystanse:

Podczas zgłoszenia do zawodów uczestnik deklaruje dystans, na którym wystartuje.

Zmiana dystansu w trakcie jazdy nie jest możliwa.

-MEGA - 74 km (dwie pętle) - przeznaczony jest dla zawodników o odpowiednim zaawansowaniu kondycyjnym specjalizujących się w jeździe długodystansowej.

-MINI - 37 km (jedna pętla) - przeznaczony jest dla zawodników specjalizujących się w średnich dystansach

7. Kategorie:

- kobiety/mężczyźni
- wiek do 18 lat (rok ur. 1998 i młodsi)
- wiek od 19 lat do 30 lat (rok ur. 1997-1986)
- wiek od 31 lat do 45 (rok ur. 1985-1971)
- wiek od 46 lat (rok ur. 1970 i starsi)

8. Pomiar czasu:

Podczas rozgrywania zawodów będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników startujących w zawodach zobowiązany jest do posiadania chip-a, który wręczony będzie przez organizatora przed startem. Chip należy zwrócić organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

9. Maraton Rodzinny:

Maraton Rodzinny zostanie przeprowadzony na zasadzie rekreacyjnego przejazdu rowerowego najmłodszych adeptów kolarstwa MTB pod opieką rodziców lub opiekunów. Przejazd odbędzie się na krótkiej, oznaczonej pętli o długości 5km. Nie będzie prowadzona klasyfikacja generalna, przejazd nie będzie miał charakteru wyścigu. Zaleca się zastosowanie kasku ochronnego oraz roweru przystosowanego do jazdy w terenie leśnym. Wymagana rejestracja uczestników.

10. Zasady rozgrywania zawodów:

-Zawody będą rozegrane tylko w klasyfikacji indywidualnej.
-Zwycięzcą każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas i przejedzie całą trasę zawodów.
-Zawody zostaną przeprowadzone na trasie okrężnej w okolicy jezior Szpęgawskiego, Zduńskiego, Żygowickiego, zgodnie z mapą trasy udostępnioną na stronie internetowej organizatora.
-Start zawodników we wszystkich kategoriach odbędzie się ze startu wspólnego.
-Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
-Zawodnicy, którzy zgubią numer startowy, muszą zgłosić ten fakt Sędziemu Zawodów na mecie.
-Zawodnicy, którzy nie ukończą trasy na wybranym przez siebie dystansie przed czasem zamknięcia pętli podanym w pkt.6 podlegają dyskwalifikacji.
-Zawodnik zostanie dopuszczony do maratonu po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora na froncie roweru i zamontowaniu chipa. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.
-W trakcie maratonu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. Trasa maratonu oznakowana będzie strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi.
-W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę maratonu i kontynuować maraton w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. Ewentualną naprawę roweru zawodnik przeprowadza w obrębie widoczności szlaku, w taki sposób aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom.
-Podczas trwania maratonu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać zasad jak również okazywać braku szacunku dla pracowników i organizatorów maratonu. Zawodnicy powinni przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego maratonu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzania go na trasie maratonu. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy powinni jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej trasie. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz zanieczyszczania trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Zawodnicy powinni zachowywać szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych muszą poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

-Zawody zaliczane są do:

-Super Klasyfikacji MTB
-Pomorskiego Cyklu MTB

Wszystkie szczegóły, regulaminy oraz rankingi znajdują się na stronach Organizatorów.

11. Nagrody:

Pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji każdej kategorii, otrzymuje puchary oraz nagrody pieniężne.

12. Kary:

Zawodnik łamiący zasady niniejszego regulaminu może zostać ukarany przez Komisję Sędziowską: ostrzeżeniem ustnym, karą czasową lub dyskwalifikacją.

13. Protesty:

-Każdy z zawodników może złożyć pisemny protest z uzasadnieniem na ręce Sędziego Głównego w czasie trwania zawodów.
-Uwagi rozpatrywane są przez Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem.
-Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji.
-Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag do Sędziego, zanim rozpocznie się dekoracja.
-Protest powinien zostać podpisany przez zawodnika, złożony nie później niż 30 minut po zakończeniu wyścigu.
-Decyzja podjęta w tej sprawie przez Sędziego Głównego i Organizatora wyścigu jest ostateczna.

14. Uwagi końcowe:

-Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w treści niniejszego regulaminu.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie dojazdu na wyścig i odjazdu z wyścigu.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników i osób towarzyszących zaginione w trakcie trwania maratonu.
-Organizator zapewni podstawową opiekę medyczną w postaci ratownika medycznego podczas trwania maratonu.
-Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
-Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
-W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
-Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
-Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
-Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
-Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
-Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
-Uczestnicy zobowiązują się do zapoznania z przepisami ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2001r., Nr 12, poz. 29 z późn. zm.), przepisach z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ochrony przeciwpożarowej, przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, w zakresie w jakim nakładają obowiązki na korzystających z gruntów leśnych i określają odpowiedzialność karną za ich naruszenie. Przepisy dostępne są na stronie internetowej Organizatora oraz w dniu zawodów na tablicy ogłoszeń w biurze zawodów.
-Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
-Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
-Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
-Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
-Nieznajomość mniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.

Organizator imprezy:

WWW. Grupa Kolarska Starogard Gdański
Prezes Wojciech Hercke
tel.+48 606 517 869
mail: gkstg@gkstg.pl

Informacja o biletach

Opłaty wpisowe:

- 40 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansach MEGA / MINI
przy przelewie zaksięgowanym do dnia 3 maja 2016
- 50 zł - koszt uczestnictwa w maratonie na dystansach MEGA / MINI
wpłata na miejscu w dniu zawodów
- 0 zł - koszt uczestnictwa w Maratonie Rodzinnym

Opłaty wpisowe uregulować można przelewem na konto:
94 8340 0001 2002 0004 4482 0001
Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański

Wpłaty, podobnie jak rejestracja, można dokonać także Biurze Zawodów
w godzinach 8.00-10.30 w dniu zawodów.

W przypadku dokonania płatności na konto, przy rejestracji lub weryfikacji
w Biurze Zawodów należy przedstawić potwierdzenie przelewu.

Opinie (2)

 • BARDZO UDANA IMPREZA (1)

  Organizacja na 5.

  • 1 0

  • nic dodac nic ujac poprostu super

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl