• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

IV Pieszy Rajd na Orientację pt. Maczuga Stolema

  • sobota, 27 sierpnia 2016, godz. 9:00
  • Lokalizacja
    Stowięcino

Poznaj piękne tereny Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego: zobacz urokliwe torfowiska i bagna, powspinaj się na strome wzgórza, zagłęb się w przepastne jary. Odkryj stare kurhany i grodziska, przemknij po drogach wśród pól i łąk, spójrz na pstrągi w Łupawie i Łebie oraz odkryj zagubione jeziorka w puszczy... poczuj magię Krainy Stolema. To wszystko przeżyjesz już w sobotę, 27 sierpnia 2016 na IV Pieszym Rajdzie na Orientację pt. Maczuga Stolema. Organizatorzy przygotowali trzy trasy wędrowne na dystansach 15, 20 i 50 km. Nowością w tym roku jest trasa biegowa na dystansie 20 km.

Przeczytaj relację z pieszego Rajdu na Orientację pt. Maczuga Stolema

Proponowane trasy:

Trasa TP 15 km (Mały Stolem): jest proponowana zarówno dla zaczynających przygodę z rajdami na orientację, osobami chodzącymi na rajdy rekreacyjnie oraz jako impreza rodzinna dla wspólnego spędzenia czasu w ciekawy sposób.
Trasa TP 20 km (Szybki Stolem): jest kierowana do pasjonatów biegów przełajowych, osób pewnych swojej kondycji i lubiących mierzyć się z poważnymi wyzwaniami. Trasa przebiega przez tereny o różnym stopniu trudności pozwalając na obserwację walorów przyrodniczych gminy Główczyce.
Trasa TP 50 km (Duży Stolem): Zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację została zaplanowana jako wyzwanie dla osób lubiących długie trasy i dla zawodowców, chcących poznać atrakcje turystyczne Pobrzeża Słowińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Główczyce.

Baza Rajdu: Zespół Szkół w Stowięcinie / gm. Główczyce

Chcesz wystartować?
>>>Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny

Regulamin uczestnictwa:

1. Rajd na Orientację "Maczuga Stolema" jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

-Potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników,
-Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
-Popularyzacja walorów turystycznych Gminy Główczyce i Pobrzeża Słowińskiego,
-Popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
integracja sympatyków turystyki.

3. Zespół Organizacyjny: Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

4. Opłata startowa:Wpłata wpisowego:

Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce
BS Ustka O/Główczyce 91 9315 1030 0030 4371 2000 0020
Tytułem:
trasa (TP12 - Mały Stolem, TP20 - Szybki Stolem lub TP50 - Duży Stolem), imię i nazwisko
Przy wpłacie za cały team - należy podać nazwę zespołu lub poszczególne nazwiska)

Zapisy będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy, który pojawi się na 2 miesiące przed rozpoczęciem imprezy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach, a także w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie Rajdu.


5. Zasady:

Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 12 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 12 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP 20 jest zaliczenie jak największej ilości PK (Punktów Kontrolnych) w limicie czasowym 6 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 20 km). Podstawową zasadą na Trasie Pieszej TP50 jest zaliczenie jak największej ilości PK w limicie czasowym 12 godzin i pokonując pieszo cała trasę (ok. 50km). Trasa TP50 zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop (szczegółowo podane w komunikacie startowym)

Organizatorzy na starcie dostarczają kolorową mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) we wskazanej w komunikacie startowym skali.

Używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione. Używanie niedozwolonych map równoznaczne jest z dyskwalifikacją (dozwolona jest możliwość zapisu śladu trasy przez urządzenia elektroniczne schowane w czasie rajdu np. w plecaku - używanie ich do lokalizacji w trakcie zawodów równa się dyskwalifikacji).

Uczestnicy mogą zaliczać PK w kolejności dowolnej (tzw. scorelauf) zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. Długość Trasy Pieszej 12, Trasy Pieszej 20 i Trasy Pieszej 50 jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)

Punktem Kontrolnym w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie lub innym charakterystycznym miejscu (np. płot, ambona, mur, most) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, na drzewie z lampionem będzie kod napisany jaskrawym sprayem.

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów

Warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na metę rajdu w limicie czasu dla danej trasy.

O klasyfikacji uczestnika decyduje ilość znalezionych i potwierdzonych PK w jak najkrótszym czasie.
Przy identycznej ilości znalezionych punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy.

W przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt karny (1pkt karny równa się 1 minucie)

W przypadku braku punktu kontrolnego uczestnik otrzymuje 30 pkt karnych za każdy nie odnaleziony punkt (30 punktów karnych równa się 30 minut dodanych na mecie).

W przypadku, gdy uczestnik zostanie zwieziony z trasy przez organizatora zostaje nieklasyfikowany. (NKL)
Na trasie pieszej TP15 dopuszczalne są zespoły 4 osobowe, natomiast trasy TP20 i TP 50 rozgrywane są w formie indywidualnej.

Ukończenie trasy przez team 4 osobowy zaliczone jest po przekroczeniu mety i zdaniu karty przez wszystkie osoby z zespołu. W innym przypadku zespół jest zdyskwalifikowany.

Utrata karty startowej powoduje nieklasyfikowanie uczestnika.

6. Wyposażenie obowiązkowe:

-kompas,
-telefon komórkowy,
-długopis.

7. Wyposażenie zalecane:

-apteczka pierwszej pomocy,
-dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
-woda i prowiant
-latarka czołowa

8. Postanowienia końcowe:

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych sposobów:

-na mecie,
-w bazie Rajdu,
-telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer telefonu +48 508 210 032 jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.
-Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść lub biec (na Trasie Pieszej 15, 20 i 50), nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich.

-Niedozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.

-Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej
od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

-Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem

-Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

-Przypomina się, że zgodnie z ustawą o lasach art. 26, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją. Zgodnie z art. 30 ww. Ustawy o lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania; rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; rozgarniania i zbierania ściółki, puszczania psów luzem, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

-W odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

-Zakaz wstępu na powierzchnie leśne oznakowane tablicami "ścinka drzew - zakaz wstępu" itp.

-Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.

-Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.

-Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat startują i uczestniczą w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.

-Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.

-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania

Wydarzenie na Facebooku

REGULAMIN IMPREZY

Przeczytaj także

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl