• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Zawody rowerkowe dla dzieci w CH Osowa

Już w so­bo­tę, 15 czerw­ca, od go­dzi­ny 10:00, w Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa odbędą się pierw­sze, wy­jąt­ko­we za­wo­dy ro­we­ro­we dla naj­młod­szych. Nie­za­po­mnia­ne wy­da­rze­nie peł­ne zdro­wej ry­wa­li­za­cji, ra­do­ści i wie­lu atrak­cji czeka na dzie­ci w wie­ku od 3 do 7 lat.

sie 3

sobota, godz. 07:00

Sobieszewo, Wyspa Drogowiec
bilety 100 zł
ulgowy 80 zł
paź 5

sobota, godz. 11:00

Gdańsk, Dolina Czystej Wody
bilety 89 zł
Start w so­bo­tę, 15 czerw­ca, na par­kin­gu przy Cen­trum Han­dlo­wym Oso­wa w Gdań­sku. Wy­da­wa­nie nu­mer­ków star­to­wych roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 10:00, a o 11:00 wy­star­tu­ją naj­młod­sze gru­py wie­ko­we.

Ma­li ko­la­rze bę­dą star­to­wać w gru­pach po trzy oso­by, ma­jąc do po­ko­na­nia dy­stan­se 40 i 60 me­trów w li­nii pro­stej. Każ­de dziec­ko sta­nie na po­dium i otrzy­ma za­słu­żo­ny me­dal. Tutaj wszy­scy są zwy­cięz­ca­mi każ­dy uczest­nik zosta­nie na­gro­dzo­ny za swój wy­si­łek i de­ter­mi­na­cję!

Mło­de ko­lar­ki i mło­dzi ko­la­rze po­ja­dą na tra­sach do­sto­so­wa­nych do ich wie­ku:
Rocz­ni­ki 2021 i 2020 (3- i 4-lat­ki) 40 me­trów
Rocz­ni­ki 2019, 2018 i 2017 (5-, 6- i 7-lat­ki) 60 me­trów

Ale to nie wszyst­ko! Oprócz eks­cy­tu­ją­cych za­wo­dów ro­we­ro­wych, na parkingu CH Osowa odbędzie się rodzinny piknik pełen atrak­cji. Na fa­nów ska­ka­nia i sza­leń­stwa czekają dmu­chań­ce, któ­re do­star­czą daw­ki ad­re­na­li­ny i dobrej za­ba­wy. Po­nad­to, przez ca­ły czas tr­wa­nia wy­da­rze­nia, ma­li go­ście bę­dą mo­gli ko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nych ani­ma­cji, któ­re za­pew­nią mnó­stwo uśmie­chu i ra­do­ści.

Opinie

Wydarzenia

mail

Napisz do nas

Brałeś udział w ciekawej wyprawie lub zawodach, o których chciałbyś opowiedzieć naszym czytelnikom? Napisz do nas na aktywne@trojmiasto.pl